Kontakt oss Vårt Team  
 

Startside
Produkter
Coaching
Human Resorces
Organisering
Teambuilding
Endringsledelse

Coaching

Filosofi
Definisjon
Historikk
Intensjon
Sitater

   

”Kunsten å fasilitere (lette) prestasjon, læring, og utvikling av en annen” (Downey, 1999).

 

Coachingens fundament

Skal sannsynligheten for å lykkes med bruk av coaching, må vi bygge på et solid fundament. Dette skal bidra til at coachen kan hjelpe individet med å utvikle sin tenke-, være og læremåte.

Coaching- fundamentet består av fem deler:

 

bullet Menneskesyn: Det lærende menneske.
bullet Ønsket situasjon: Den gode jobb og det gode team.
bullet Partnerskap: Relasjonen mellom leder og coach.
bullet Coaching - logikk: Kunnskapslogikk og læringslogikk.
bullet Systemtenking: Å se utfordringene og mulighetene i en helhet.Det grunnlag som det enkelte menneske velger ut i fra, utgjør dets filosofiske oppfatninger.

 

Coaching

Vi forstår coaching som prosesser for å frigjøre og utvikle enkeltmenneskers (og organisasjoners) potensial. 

 Gjennom spørsmål og tilbakemelding kan coachen få individet til å retolke egen situasjon, reformulere mål, prøve ut nye virkemidler og lære av prosessen. Livet kan forstås som en skrittvis læreprosess. Coachens oppgave er å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes med denne læreprosessen. Det vil si å hjelpe til og utvikle tenkemåte, væremåte og læremåte slik at de når sine mål.

Å utvikle tenkemåte innebærer kognitiv ledelse. Det medfører bl.a. å utvikle en suksessmodell som kan legge grunnlaget for en vellykket handling i den situasjonen man er i. Suksessmodellen sier noe om hvordan ting henger sammen, og hva man bør gjøre for å lykkes. En utvikling av væremåte medfører å trene på bruken av ferdigheter. Ferdighetene kan bl.a. være å sette mål, delegere, gi tilbakemelding, ros og ris. Utvikling av læremåter innebærer både å bli dyktigere til å finne fram til nye måter å lære på. Tenke, - være - og læremåte er knyttet til hverandre og må ses i sammenheng.

Coaching - filosofi og praksis

 Å lære andre å lede seg selv er kodeordet. For å få dette til må lederen på mange måter fungere slik som Nils Arne Eggen beskriver sin lederrolle.

Holdninger som varer over tid, og med samme smittsomhet innafor ei gruppe blir til kulturer - plusskulturer og minuskulturer. Derfor blir gullegget lagt i ei gruppe hvis den stadig skaper plussfølelser, som blir til plussholdninger og som så blir til plusskultur”.

Derfor er det en sentral holdning i Rosenborg at du ikke er dyktig, hvis du ikke kan bruke energien din til å gjøre andre dyktige.

Overført til organisasjonen i den grad man lykkes, vil man utvikle selvledelse samtidig som den enkelte utvikler en genuin interesse og et ektefølt ansvar for hvordan fellesskapet fungerer.

Det som imidlertid står klart er at med mindre man delegerer handlefrihet til medarbeideren og legger opp til selvledelse i noen form, vil det være vanskelig å utnytte potensialet som ligger i organisasjonen.

 

Interessante linker:

http://www.coachinc.com

http://www.startnowcoaching.com

 

Interessant lesestoff:

Argyris, Chris og Schön, Donald, 1978. Organizational learning: A Theory of Action Perspective. Reading, MA:Addison-Wesley.

 

Berg, M. E. 2002. Superledelse: Å lede medarbeidere til å lede seg selv. Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Berg, M. E. 2002. Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. Universitetsforlaget.

 

Berg, M.E.1995. Rollen i midten. Lederen som endringsagent. Fagbokforlaget Vigmostad&Bjørke

 

Bolman, Lee G og Deal, Terrence E, 1998. Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Gyldendal akademiske.

 

Busch, Tor og Jan Ole Vanebo. 1997. Organisasjon, ledelse og motivasjon. Tano A.S.

 

Eggen, N. A. 1999. Godfoten. Samhandling – veien til suksess. Oslo:Asckehoug.

 

Fisher, Roger og Ury, William. 1999. Getting to Yes. Random House Business Books

 

Gallwey,Timothy 1975. The Inner Game of Tennis, Random House,London,J.Cape

 

Goleman, D. 1995. Emotinal Intelligence. New York: Bantam books.

 

Hersey, P og Blanchard, K. H, 1998. Managment of Organizational Behavior Utilizing human Resources. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.

 

Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik,Jan. 2002. Hvordan organisasjonen fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget Vigmostad &Bjørke.

 

Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann.1996. Psykologi i organisasjon og ledelse.

Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget Vigmostad  Bjørke AS.

 

Kotter, John P, 1996. Leading change. Harvard Business School Press.

 

Martinsen,Vegard. 1991. Filosofi en innføring. Kontekst forlag.

 

McClellan, D.C, 1985. Human Motivation. Glenview, Ill.: Scott, Foresmann.

 

McGregor, D. 1960. The Human Side of Enterprise. New York: Mc Graw-Hill.

 

Mohrmann, Susan Alberts og Mohrmann, Allan M jr. Organizational Change and Learning. Kapittel 4, "Organisation for the Future".

 

Moxnes, Paul. 1995. Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon. Et organisasjonspsykologisk perspektiv. 3. opplag. Forlaget Paul Moxnes, Oslo.

 

Normann, Richard, 2001 Reframing Business: When the Map Changes the Landscape. John Wiley & Sons; 1 edition.

 

Pfeffer, Jeffrey og Sutton Robert I, 2000. The Knowing Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action. Harvard Business School Press.

 

Schüssel, Ann Elin. 2000. Effektfull ledelse. Nye metoder for å lede andre til personlig og faglig vekst. Grafisk Forlag AS.

 

Senge, Peter, 1999. Det femte element. Egmont Hjemmets forlag.

 

Sims,Henry.P.og Lorenzi,Peter.1992. The New Leadership Paradigm. Sage publications. London.

 

Sørhaug, Tian, 1996. Om ledelse: Makt og tillit i moderne organisering. Universitetsforlaget, Oslo.

 

Thompson,Geir.1997. Situasjonsbestemt ledelse.2.utg. Universitetsforlaget

Tveiten, Sidsel. 1998. Veiledning – mer enn ord. Fagbokforlaget.

 

Whitworth, L., Kimsey-House, H. og Sandahl, P. 1998. Co-active Coaching. Palo Alto, California: Davis-Black Publishing.

 

Yukl, G. 1998. Leadership in Organizations (4. utg). . Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall.

 

 

 
 
   

Copyright © 2004 [Endringsagentene DA]